ด้านศาสนาและประเพณี

ศาสนาและประเพณีเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย

ด้านศาสนาและประเพณี

ศาสนาและประเพณีเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย บริษัทจึงได้สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและประเพณีของคนในชุมชน หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น อย่างเช่น การมอบสิ่งของที่ระลึกให้กับผู้สูงอายุในงานประเพณีวันสงกรานต์เพื่อเป็นการ สืบสานประเพณีไทยให้คงไว้สืบต่อไป