Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pptc/domains/pptc.co.th/public_html/th/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 900

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pptc/domains/pptc.co.th/public_html/th/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 904

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pptc/domains/pptc.co.th/public_html/th/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 924

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pptc/domains/pptc.co.th/public_html/th/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3986

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pptc/domains/pptc.co.th/public_html/th/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3992

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pptc/domains/pptc.co.th/public_html/th/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 4004
 ด้านสิ่งแวดล้อม - PPTC Company Limited

ด้านสิ่งแวดล้อม

"สิ่งแวดล้อม" คือสิ่งที่ "บริษัท พีพีทีซี จำกัด" ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างเต็มที่

ด้านสิ่งแวดล้อม

“สิ่งแวดล้อม” คือสิ่งที่ “บริษัท พีพีทีซี จำกัด” ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างเต็มที่ เพราะสิ่งแวดล้อมที่ดีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทั้งในเรื่องของสุขภาพอนามัย และทางด้านจิตใจ เราจึงเลือกสรรเทคโนโลยีที่สะอาด มีความทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องจนถึงวันส้ินสุดโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบตุณภาพของน้ำ เสียง และอากาศ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนในชุมชน

 • ความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าลาดกระบัง

  บริษัท พีพีทีซี จำกัด เริ่มดำเนินการรื้อถอนอาคารคลังสินคาทัณฑ์บน เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2556  เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 45 วัน แล้วนั้นทางโครงการจะเริ่มก่อสร้างอาคารหลังใหม่ พร้อมกับการปรับปรุงทัศนียภาพรอบโรงไฟฟ้าให้มีความสวยงาม

  อ่านต่อ →

 • สผ. ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

  ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 บริษัท พีพีทีซี จำกัด ร่วมกับบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท พีพีทีซี ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารายงานการวิเคราห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ให้มีความชัดเจนถึงสภาพแวดล้อมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการมากยิ่งขึ้น

   

  อ่านต่อ →

 • การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ครั้งที่ 2

  , By admin, Categories ข่าวสาร,ด้านสิ่งแวดล้อม, Comment 0

  บริษัท พีพีทีซี จำกัด จัดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานให้เช่า ชั้น 5 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  อ่านต่อ →

 • การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2

  บริษัท พีพีทีซี จำกัด จัดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม 2512 อาคาร 2 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้าโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการเบื้องต้น ผลการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ร่างมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  เสริมสร้างการมีส่วนร่วม (Pubilc Participation) ของหน่วยงาน …

  อ่านต่อ →

 • การประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติครั้งที่ 1

  บริษัท พีพีทีซี จำกัด จัดการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็นโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็กในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเมื่อ วันที่15 มกราคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และชี้แจงข้อมูลรายละเอียดโครงการ
  เพื่อเปิดโอกาสและขอความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อโครงการ
  เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาโครงการ

  อ่านต่อ →