ด้านสังคม

บริษัท พีพีซีที จำกัด ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของความเป็นอยู่ของคนในสังคม

ด้านสังคม

บริษัท พีพีทีซี จำกัด ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของความเป็นอยู่ของคนในสังคม บริษัทของเราจึงได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสังคมขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างชุมชนกับบริษัท และเพื่อการยอมรับจากสังคมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่บริษัทเข้าไปดำเนินกิจการโรงไฟฟ้า นอกจากนี้บริษัทได้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า”  ขึ้นตามข้อกำหนดของกฎหมาย และ “กองทุนพิเศษสนับสนุนและพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการ” เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเพื่อให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท