ภารกิจต่อสังคม

บริษัท พีพีทีซี จำกัด มีความคิดและตระหนักอยู่เสมอว่า เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาระกิจต่อสังคม

บริษัท พีพีทีซี จำกัด มีความคิดและตระหนักอยู่เสมอว่า เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามปกติแล้วนั้น โรงไฟฟ้าจะต้องมีกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ตามข้อกำหนดของกฎหมายซึ่งชุมชนโดยรอบ จะได้ประโยชน์โดยตรงจากกองทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนไปพร้อมกับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการจัดตั้งงบประมาณในกรณีฉุกเฉิน เพื่อที่จะใช้ในการดูแลช่วยเหลือชุมชนนอกเหนือจากเงินกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบ โรงไฟฟ้าอีกด้วย การดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมของบริษัท เน้นหลักการมีส่วนร่วมและการบูรณาการของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการร่วมมือ ร่วมใจก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้านไปพร้อมกัน โดยแบ่งการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคมออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้