ข่าวสารและกิจกรรม

เราได้ประมวลภาพ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในทุกๆด้าน เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างชุมชนเเละโรงไฟฟ้าของเรา

ความคืบหน้างานก่อสร้างโรงไฟฟ้าลาดกระบังโคเจนเนอเรชั่น

บริษัท พีพีทีซี จำกัด เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าลาดกระบังโคเจนเนอเรชั่นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 จนถึงปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 47 ของงานก่อสร้างทั้งหมด