ข่าวสารและกิจกรรม

เราได้ประมวลภาพ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในทุกๆด้าน เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างชุมชนเเละโรงไฟฟ้าของเรา

รับฟังความคิดเห็นช่วงก่อนดำเนินการก่อสร้าง PP4

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท พีพีทีซี จำกัด ได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนช่วงก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าลาดกระบัง ชุมชนในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูลการเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า