Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pptc/domains/pptc.co.th/public_html/th/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 900

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pptc/domains/pptc.co.th/public_html/th/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 904

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pptc/domains/pptc.co.th/public_html/th/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 924

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pptc/domains/pptc.co.th/public_html/th/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3986

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pptc/domains/pptc.co.th/public_html/th/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3992

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pptc/domains/pptc.co.th/public_html/th/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 4004
กบง. ขยายตรึงราคา LPG ครัวเรือนถึง ส.ค.56 ทยอยปรับ 50 สต./เดือน พร้อมวางเกณฑ์ช่วยผูมีรายได้น้อย - PPTC Company Limited

ข่าวสารและกิจกรรม

เราได้ประมวลภาพ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในทุกๆด้าน เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างชุมชนเเละโรงไฟฟ้าของเรา

กบง. ขยายตรึงราคา LPG ครัวเรือนถึง ส.ค.56 ทยอยปรับ 50 สต./เดือน พร้อมวางเกณฑ์ช่วยผูมีรายได้น้อย

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบขยายระยะเวลาตรึงราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนที่ 18.13 บาท/กก. ไปอีก 1 เดือนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมซักซ้อมการดำเนินการจริง ขณะเดียวกันเห็นชอบแนวทางการปรับราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรือน โดยปรับขึ้น 50 สตางค์/กก. ซึ่งจะมีผลทำให้ราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนสะท้อนต้นทุนโรงแยกก๊าซที่ 24.82 บาท/กก. ในเดือนตุลาคม 2557

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ว่าที่ประชุม กบง. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาตรึงราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนที่ 18.13 บาท/กก. จากเดิมวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามตรวจสอบทุกระบบ รวมถึงการทำความเข้าใจในการรับสิทธิ์ และได้รับสิทธฺิ์

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบแนวทางการปรับราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนโดยปรับขึ้นเดือนละ 0.50 บาท/กก. ซึ่งจะมีผลทำให้ราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนสะท้อนต้นทุนโรงแยกก๊าซที่ 24.82 บาท/กก. ในเดือนตุลาคม 2557 ทั้งนี้เดิม ตามมติคณะรัฐมนตรี 19 มีนาคม 2556 เห็นชอบให้ปรับราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรือนขึ้นไปให้สะท้อนต้นทุนโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่ 24.82 บาท/กก3 ภายในปี 2556 แต่เนื่องจากการปรับราคา LPG จะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพและภาวะเงินเฟ้อจึงมีนโยบายที่จะทยอยปรับขึ้นราคาให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยทยอยปรับราคาแบบรายเดือน เดือนละ 0.50 บาท/กก ดังกล่าว จึงทำให้ปรับราคาขายปลีก LPG ให้ไปสู่ต้นทุนโรงแยกก๊าซฯ ไม่ทันภายในปี 2556 ดังนั้น จะมีการขอทบทวนมติดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อให้ครม.เห็นชอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อขยายระยะเวลาในการปรับราคาขายปลีกภาคครัวเรือนที่ 24.82 บาท/กก. ตามมติเดิม

ที่ประชุมกบง. วางหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ โดยครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยจะได้รับการช่วยเหลือจากการใช้จริงจำนวนไม่เกิน 6 กก./เดือน หรือไม่เกิน 18 กก./3 เดือน ส่วนร้านค้า หาบเร่ แผลงลอยอาหาร ได้รับการช่วยเหลือจากการใช้จริงจำนวนไม่เกิน 150 กก./เดือน

ตัวอย่างการช่วยเหลือจะเป็นระบบใช้ SMS ยืนยันการใช้สิทธิ์ เช่นเมือผู้ซื้อลงทะเบียนรหัสผู้ได้รับาสิทธิ์ และรหัสร้านค้า ผู้ซื้อจะได้รับ SMS ตอบกลับมห้ใช้สิทธิ์กับร้านค้าที่ลงทะเบียน และเมื่อจะสั่งซื้อกดรหัสใช้สิทธิ์สั่งซื้อ และผู้ซื้อจะได้รับ SMS ตอบกลับ “ได้รับสิทธิ์ซื้อในราคาเดิม” ส่วนร้านค้าก๊าซจะได้รับ SMS ตอบกลับว่า”บ้านเลขที่…มีสิทธิ์ซื้อก๊าซในราคาเดิม” เป็นต้น

สำหรับผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากการรงบรวมฐานข้อมูลหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็นครัวเรือนใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย/เดือน จำนวน 7,430,639 ครัวเรือน ครัวเรือไม่มีไฟฟ้าใช้ 186,822 ครัวเรือน ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร 168,529 ร้าน รวมถึงร้านค้าก๊าซ LPG 33,800 ร้าน

อย่างไรก็ดี ยังเปิดโอกาสให้มีการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เพิ่มเติม โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์จะจัให้มีการลงทะเบียนเพิ่มเติมสำหรับร้านค้า หาบเร่ และแผงลอยอาหารที่ตกสำรวจ โดยสามารถขอขึ้นทะเบียนใหม่ได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัด สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด หรือพลังงานจังหวัดในพื้นที่ซึ่งได้เริ่มดำเนินการไปแล้วตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556 สำหรับครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้จะเปิดให้มีการลงทะเบียนเพิ่มที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เมื่อได้มีการส่งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ไปยัง อปท. แล้ว

ที่มา: ThaiPR.Net (3 กรกฎาคม 2556)